PIM 1064 TARIKH ISLAMIY

Dokumen Am

BAHAN PENGAJARAN

09/04/2015 06:21

Tugasan ini berdasarkan tiga artikel berikut:

Berdasarkan artikel di atas, anda dikehendaki merumuskan iktibar dalam bentuk soalan-soalan perbincangan berdasarkan aras Taksonomi Bloom. Anda juga dikehendaki menyediakan saranan jawapan bagi setiap soalan tersebut.

TUGASAN

25/01/2015 12:36

Tugasan Ganti Kuliah 12022015

Tugasan Kerja Kursus Projek PIM 1064 Tarikh Islami Semester 1/2015

PIM1064 BorangMaklumBalasKerjaKursus.pdf (1234218)

 

 

RUJUKAN

20/01/2015 10:30

A. Rahim, Dr. (1965), A Short History of Islam, Dacca: Ahmed Publishing House.

Abdul Hamid Jaudah Al-Sahhar (1993), Peperangan Uhud, terj. Safiah Abd Razak, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

__________________________ (1993), Perjanjian Hudaibiyah, terj. Safiah Abd Razak dan Sutina Sulaiman, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Ali Muhammad Muhammad Al-Shallabi Dr. (2011), Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz, terj. Abdul Rahman Saleh Siregar, Selangor: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd.

Imam Al-Tirmizi (2011), Syamail Muhammadiyah, terj. Faslin Syarina Salim, Kuala Lumpur: PTS Islamika Sdn. Bhd.

Khairuddin Muhammad (1979), Sejarah Islam, Jld. 1 dan 2, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Muhammad Husain Haekal (1989), Sejarah Hidup Nabi Muhammad, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Rusydi Ramli Al-Jauhari (2012), Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam, Kuala Lumpur: Mustread Sdn. Bhd.

Syeikh Sofiyurahman Al-Mubarakfuri (2014), Sirah Nabawiyah: Perjalanan Hidup Insan Agung, Selangor: Kemilau Publika Sdn. Bhd.

 

Muat turun

12/01/2015 10:35

Proforma kursus

Rancangan Pengajaran Semester