PIMK3013 Pengajian Kurikulum PI SR

BAHAN RUJUKAN

MAJALAH

14/07/2016 12:06

KERTAS KERJA SEMINAR

14/07/2016 12:05

LAMAN SESAWANG

14/07/2016 12:05

INTERNET

14/07/2016 12:05

BUKU

14/07/2016 11:56

Ahmad Mohd. Salleh (2004), Pendidikan Islam: Falsafah, sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Mohd Hairudin Amin dan Kamarul Azmi Jasmi (2012), Sekolah Agama Di Malaysia: sejarah, isu dan cabaran, Johor: Penerbit UTM Press.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Toturiol 1: Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam

22/06/2016 16:06

Pembentangan Tugasan