RUJUKAN

20/01/2015 10:30

A. Rahim, Dr. (1965), A Short History of Islam, Dacca: Ahmed Publishing House.

Abdul Hamid Jaudah Al-Sahhar (1993), Peperangan Uhud, terj. Safiah Abd Razak, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

__________________________ (1993), Perjanjian Hudaibiyah, terj. Safiah Abd Razak dan Sutina Sulaiman, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Ali Muhammad Muhammad Al-Shallabi Dr. (2011), Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz, terj. Abdul Rahman Saleh Siregar, Selangor: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd.

Imam Al-Tirmizi (2011), Syamail Muhammadiyah, terj. Faslin Syarina Salim, Kuala Lumpur: PTS Islamika Sdn. Bhd.

Khairuddin Muhammad (1979), Sejarah Islam, Jld. 1 dan 2, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Muhammad Husain Haekal (1989), Sejarah Hidup Nabi Muhammad, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Rusydi Ramli Al-Jauhari (2012), Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam, Kuala Lumpur: Mustread Sdn. Bhd.

Syeikh Sofiyurahman Al-Mubarakfuri (2014), Sirah Nabawiyah: Perjalanan Hidup Insan Agung, Selangor: Kemilau Publika Sdn. Bhd.