PIM2034 Ulum Syariah 1

Mata Pelajaran ini ditawarkan kepada kumpulan pelajar bagi Program Diploma Perguruan Malaysia yang mengikuti pengajian dengan mod Kursus Dalam Cuti. Pelajar-pelajar merupakan guru-guru yang sedang bertugas di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan seluruh Malaysia.

RUJUKAN

INTERNET

29/11/2015 09:37

Dr. Zaharuddin Bin Abd Rahman. zaharuddin.net

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. e-muamalat

BUKU

29/11/2015 09:33

Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbani (2011), terj. Zulkifle Bon Mohamad Al-Bakri dan rakan-rakan, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

 
Zaharuddin Bin Abd Rahman (2014), Fiqh Kewangan Islam, Kuala Lumpur: PTS Islamika Sdn. Bhd.

BAHAN BANTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

This section is empty.