PRO FORMA KURSUS

27/06/2012 12:11

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
(Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah
Kod Kursus PIM 3104
Kredit 3 (3+0)
Jam Kontak 45 jam
Bahasa Pengantar Bahasa Melayu
Prasyarat Tiada
Semester Pertama / Kedua
Hasil Pembelajaran
 1. Menghurai konsep Aqidah dalam Islam.
 2. Menganalisis  dan menghurai kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.
 3. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Aqidah berkesan dan menarik.
Sinopsis

Kursus ini  memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam, aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1–6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1- 6, penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah.

The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing learninf strategies, lesson planning and practical teaching.

 

Tajuk Kandungan Jam
1

Pengenalan konsep Aqidah dalamIslam

 • Definisi
 • Kedudukan Aqidah dalam Islam
5
2

Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah:

 • Konsep
 • Pelaksaaan
 • Kesan
5
3

Analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah Tahun 1-6

 • Cerakin tajuk
 • Perincian isi kandungan
10
4

Aplikasi strategi pengajaran & pembelajaran Aqidah Tahun 1-6

6
5

Penyediaan rancangan pengajaran Aqidah Tahun 1-6

 • Semester
 • Mingguan
 • Harian
4
6

Amali pengajaran Aqidah

15
  Jumlah 45
Pentaksiran

Kerja kursus 50%

Peperiksaan akhir 50%

Rujukan asas

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor :   Fajar  Bakti Sdn. Bhd

Kementerian Pendidikan  Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Rujukan Tambahan

Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-qabishi. Kuala lumpur: DBP

Abdul Qadir Ahmad. (1980). Turuq al-ta`lim al-tarbiyah Islamiyah. Mesir:   Maktabah an-Nadhah

Budiman Radhi (1983). Falsafah rukun Islam. Cetakan Kedua. Singapura : Pustaka Nasional

Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR

Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah

Al-Jamali, Muhammad Fadhil (1982), Nahwa tauhid al-fikri al-tarbawi fi al-‘alam al-Islami. Tunisia: Dar Tunisia al-Nasyari

Senarai rujukan ini tidak disusun mengikut format APA.