BUKU

14/07/2016 11:56

Ahmad Mohd. Salleh (2004), Pendidikan Islam: Falsafah, sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Mohd Hairudin Amin dan Kamarul Azmi Jasmi (2012), Sekolah Agama Di Malaysia: sejarah, isu dan cabaran, Johor: Penerbit UTM Press.