Kelemahan Aplikasi Kemahiran Berfikir Dalam Kalangan Calon Cemerlang Praktikum

25/10/2015 11:19

Analisis Kelemahan Amalan Menerapkan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran

Oleh Calon Cemerlang Praktikum Pendidikan Islam PISMP IPG Kampus Sultan Abdul Halim*

Md Zuki Bin Hashim

IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah, Malaysia

tadsuki@msn.com https://youtu.be/wsh3AGU-lXc

 

Abstrak

 

Kajian ini adalah kajian kes yang bertujuan untuk menganalisis kelemahan amalan menerapkan Kemahiran Berfikir (KB) dalam pengajaran oleh Calon Cemerlang Praktikum Pendidikan Islam (CCPPI). Kajian ini dijalankan ke atas enam orang CCPPI yang sedang menjalani latihan mengajar di sekolah. Data kajian diperoleh daripada temubual dengan CCPPI, pemerhatian ke atas amalan pengajaran dalam bilik darjah dan analisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian. Data dianalisis menggunakan perisian NVIVO8.  Kajian ini mendapati wujud kelemahan menerapkan KB dalam amalan pengajaran CCPPI dari segi saranan maklumat awal, diskusi yang kurang mantap dan aktiviti permainan yang tidak berfokus kepada isi pelajaran. Masalah ini berpunca daripada faktor kefahaman CCPPI, kecacatan RPH dan bimbingan oleh Pensyarah Penyelia dan Guru Pembimbing yang tidak berfokus.

 

 

Keywords: praktikum, amalan pengajaran, kemahiran berfikir

 

Kertas ini telah dibentang dalam Seminar Kebangsaan Penyelidikan Pendidikan IPG Zon Utara pada 21 Oktober 2015 di IPGK Tunku Bainin, Pulau Pinang.