BUKU

29/11/2015 09:33

Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbani (2011), terj. Zulkifle Bon Mohamad Al-Bakri dan rakan-rakan, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

 
Zaharuddin Bin Abd Rahman (2014), Fiqh Kewangan Islam, Kuala Lumpur: PTS Islamika Sdn. Bhd.