Abstrak kajian pengurusan institusi pengajian pondok di daerah Baling

17/07/2012 10:23

Abstrak

Tujuan utama kajian ini ialah untuk meninjau sejauhmanakah tahap pelaksanaan amalan-amalan pengurusan di lnstitusi Pengajian Pondok ( I PP ) dari segi pengurusan kurikulum, kokurikulum. kewangan dan sumber manusia. Bagi memperolehi maklumat berkaitan dengan kajian, satu set soal selidik telah digunakan. Responden kajian adalah seramal62 orang guru dan pentadbir yang sedang berkhidmat di IPP di daerah Baling. Data yang diperolehi diproses menggunakan kaedah statistik deskriptif dengan perisian SPSS for Windows 7.5. Dapaian kajian menunjukkan bahawa tahap pelaksanaan amalan pengurusan bagi kategori pengurusan kurikulum, kokurikulum, kewangan dan sumber manusia berada puda tahap sederhana. Berdasarkan dapatan kajian ini, adalah dicadangkan pihak pengurusan IPP dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan dengan menghadiri kursus-kursus pengurusan. Jabatan Agama Islam ( JAIK ) perlulah memainkan peranan utama dengan menyediakan peruntukan kewangan yang mencukupi dan pakej kursus pengurusan kepada semua pentadbir IPP.

Klik Abstrak untuk dapat teks penuh daripada UUM